Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Z przyjemnością informujemy, że seminaria sprawozdawcze CLOR za rok 2020 odbędą się w dniach 29.03-01.04.2021r. w formie wideokonferencji.

Szczegółowy plan:

Data/Godzina

Tytuł

Prelegent

29.03.2021

System zapewnienia jakości – wykłady techniczne

9:00-9:10

Realizacja prac Działu Szkolenia i Informacji CLOR

P.Lipiński

9:15-9:25

Utrzymanie akredytacji w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych wykonującym pomiary służące ocenie dawek od narażenia wewnętrznego

E.Starościak

9:30-9:40

Rozwój systemu zapewnienia jakości w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej w zakresie utrzymania wzorca odniesienia radu 226Ra, toru 228Th i potasu 40K

O.Stawarz

9:45-9:55

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych – część techniczna

Z.Baranowska

10:00-10:10

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część systemowa

A.Kudynowska

10:15-10:25

Doskonalenie systemów zarządzania w świetle norm ISO

A.Kudynowska

10:30-10:40

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych w roku 2020

A.Milewska

10:45-10:55

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część techniczna

Ł.Modzelewski

11:00-11:10

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych dla potrzeb ochrony radiologicznej w 2020 roku

Ł.Modzelewski

30.03.2021

Wykłady wprowadzające

9:00-9:10

Rozwój metod i modeli do oceny ryzyka radioekologicznego w ramach międzynarodowego programu MAEA MODARIA II (2016-2019)

P.Krajewski

9:15-9:25

Projekt EU-RADION – „European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification”

P.Lipiński

30.03.2021

Zakład Higieny Radiacyjnej

9:30-9:40

Adaptacja metody oznaczania Ra-226 w wodzie za pomocą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej - kontynuacja

K.Wieprzowski

09:45-09:55

Pomiary skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb, w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego

M.Suplińska

10:00-10:10

Oznaczenie stężenia promieniotwórczego 241Pu w osadach dennych południowego Morza Bałtyckiego

M.Suplińska,

10:15-10:25

Adaptacja metody oznaczania 90Sr w próbkach żywnościowych i wodzie techniką LSC

K.Wiatr

10:30-10:40

Oznaczanie stężeń promieniotwórczych 232Th, 230Th i 228Th
w butelkowanych wodach mineralnych i źródlanych

E.Starościak

10:45-10:55

Oznaczanie promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocena dawek od jej spożycia

A.Fulara

11:00-11:10

Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 przez placówki podstawowe wykonujące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju

B.Rubel

11:15-11:25

Oznaczanie stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia

B.Rubel

11:30-11:40

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych - 2020 rok

M.Kardaś

11:45-11:55

Podsumowanie działalności Zakładu w 2020 r.

M.Kardaś

31.03.2021

Zakład Dozymetrii

9:00-9:10

Analiza i ocena zmian radioaktywności surowców i materiałów budowlanych stosowanych w Polsce w latach 1980-2020

B.Piotrowska

9:15-9:25

Ocena sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku

B.Piotrowska

9:30-9:40

Ocena sytuacji radiacyjnej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na podstawie badania próbek flory

O.Stawarz

9:45-9:55

Ocena sytuacji radiacyjnej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego na podstawie badania próbek gleby

K.Wojtkowski

10:00-10:10

Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów porównawczych zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach budowlanych dla jednostek organizacyjnych prowadzących takie pomiary

K.Wojtkowski

10:15-10:25

Monitoring gazów szlachetnych w Warszawie i Świerku w latach 2015-2020 r.

K.Wojtkowski

10:30-10:40

Ocena dawki skutecznej dla mieszkańców Polski od wchłonięcia aerozoli atmosferycznych drogą oddechową (Sprawozdanie za rok 2020)

K.Isajenko

10:45-10:55

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2018-2020. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie

K.Isajenko

11:00-11:10

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2020-2022 – Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie

K.Isajenko

11:15-11:25

Monitoring i ochrona radiologiczna ZUOP (Otwock-Świerk)

K.Isajenko

11:30-11:40

Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP

K.Isajenko

11:45-11:55

Inwestycja pt. „Unowocześnienie sieci wczesnego ostrzegania o skażeniach powietrza w Polsce – wykonanie trzech nowych stacji ASS-500 zasilanych napięciem jednofazowym. Zainstalowanie i uruchomienie nowych stacji w trzech lokalizacjach w Polsce (Gdynia, Toruń, Kielce)

K.Isajenko

12:00-12:10

Podsumowanie działalności Zakładu w 2020 r.

K.Isajenko

01.04.2021

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania

9:00-9:10

Projekt „Preparedness” – Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident

Z.Baranowska

9:15-9:25

Termoluminescencyjne dozymetry środowiskowe: projekt nowego typu obudowy oraz badania nad dostępnymi obudowami

Z.Baranowska,

9:30-9:40

Zaprojektowanie i opracowanie układu do obrazowej rejestracji promieniowania gamma

B.Kliś

9:45-9:55

Wykorzystanie symulacji GEANT4 w infrastrukturze chmurowej do badania obudów TLD

B.Kliś

10:00-10:10

Utrzymanie gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy " Sprawozdanie z realizacji UMOWY Nr 19/OR/2018/2

G.Krajewska

10:15-10:25

Walidacja opracowanego w CLOR kodu komputerowego  CLRP w ramach programu  Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej MODARIA II

G.Krajewska

10:30-10:40

Badanie czynników wpływających na zmiany właściwości detektorów CR39

M.Norenberg

10:45-10:55

Działalność służby dozymetrycznej CLOR w ramach umowy zawartej z Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

Ł.Modzelewski

11:00-11:10

Ocena przydatności do monitoringu radiacyjnego środowiska sondy scyntylacyjnej z detektorem LaBr.

Ł.Modzelewski

11:15-11:25

Opracowanie studium wykonalności projektu neutronowej dozymetrii indywidualnej

Ł.Modzelewski

11:30-11:40

Pomiar stężenia radonu w powietrzu oraz wyznaczanie rozkładu ziarnowego średnic aerozoli promieniotwórczych w miejscach pracy, w których istnieje znaczące ryzyko przekroczenia poziomu referencyjnego 300 Bq/m3

K.Wołoszczuk

11:45-11:55

Projekt MetroRADON – Metrology for radon monitoring

K.Wołoszczuk

12:00-12:10

Projekt traceRadon Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at the environmental level

K.Wołoszczuk

12:15-12.25

Podsumowanie działalności Zakładu w 2020 r.

K.Wołoszczuk

12:30-12:40

Podsumowanie działalności naukowej CLOR w 2020 r.

P.Krajewski

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

Deklaracja dostępności cyfrowej

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2022
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl