16/10/2023

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę fabrycznie nowego czytnika detektorów termoluminescencyjnych (TLD) kompatybilnego z obudowami obecnie wykorzystywanymi w CLOR "

Nr postępowania: ZP001/2023/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik 2a do SWZ – Wzór formularza ofertowego (e-zamówienia)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15/07/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sal kalibracyjnych gamma i RTG" nr postępowania: ZP003/2022/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


13/06/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa fabrycznie nowego półprzewodnikowego detektora promieniowania gamma typu HPGe z wyposażeniem oraz jego instalacja w siedzibie Zamawiającego w celu rozbudowy systemu spektrometrii gamma w CLOR"

Nr postępowania: ZP002/2022/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami (poprawione odnośniki do przepisów prawnych)

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (poprawione odnośniki do przepisów prawnych)

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


18/01/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości większej niż progi unijne, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie (art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie zamawiającego (nr ZP003/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP003/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw lub usług.

Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór.

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji.

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


17/11/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022

wg poniższego zapytania ofertowego:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy

Do oferty należy dołączyć wykaz instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:
Wzór wykazu instytutów badawczych

Termin składania ofert mija 25 listopada 2021 r. o godz. 11:00.
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


08/10/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022

wg poniższego zapytania ofertowego:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy

Do oferty należy dołączyć wykaz instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:
Wzór wykazu instytutów badawczych

Termin składania ofert mija 15 października 2021 r. o godz. 11:00.
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA: WYBRANA FIRMA AUDYTORSKA WYCOFAŁA SIĘ Z PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


24/09/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„usługę fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej 7 oraz podstawową obsługę centralki telefonicznej (nr ZP002/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP002/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług.

Załącznik nr 7 – Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 10 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 11 - Oświadczenie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (po zmianie)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia (po zmianie)

Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy (po zmianie)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


24/08/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„dostawę aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego (nr ZP001/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP001/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


15/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22 8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w siedzibie Zamawiającego"

Nr postępowania: ZP003/2020/CLOR

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


02/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„Zakup aparatury służącej do monitorowania skażeń powierzchniowych trytem”

wg specyfikacji dostępnej w poniższej lokalizacji:
SPECYFIKACJA
Termin składania ofert mija 9 października 2020 r. o godz. 11:00.
Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: mgr Agnieszka Fulara – Oferta”) lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 12 października 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO


 

22/07/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej "

Nr postępowania: ZP002/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565024-N-2020 w dniu 2020-07-22

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.

Załącznik nr 6 – Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór.

Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 9 - Wzór umowy (poprawiony 28.07.2020)

Informacja o przesłanych ofertach

Informacja o odrzuceniu oferty KRK-GRUP Raman Kurtsevich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


30/06/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

 http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę 2 (dwóch) identycznych, fabrycznie nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma typu HPGe wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego"

Nr postępowania: ZP001/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 556309-N-2020 w dniu 2020-06-30

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


02/03/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:
„Półprzewodnikowy detektor promieniowania gamma (koaxialny)"
wg specyfikacji dostępnej poniższej lokalizacji:
SPECYFIKACJA
Termin składania ofert mija 30 marca 2020 r. o godz. 11:00.
Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: dr Krzysztof Pachocki – Oferta”) lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 kwietnia 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula RODO

 

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11 (centrala)

Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18

Deklaracja dostępności cyfrowej

© BIP - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wykonanie: SETIT & Solmedia.pl