Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
 

Wykaz prowadzonych szkoleń

 

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:

  • Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
  • Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
  • Szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
  • Szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleteradioterapii i brachyterapii

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

 

Terminy szkoleń 2020 - UWAGA!!! Aktualizacja 22.10.2020

 

RODZAJ SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA
Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień IOR-1, IOR-1R, IOR-1Z, IOR-3 24.02 – 12.03
02.11 – 19.11 (odwołany)
Szkolenia aktualizujące wiedzę IOR 20.01 – 23.01
09.03 – 12.03
11.05 – 14.05
07.09 – 10.09
26.10 – 29.10 (odwołany)
30.11 – 03.12
Szkolenia operatorów A-A, S-A i S-Z

25.03 – 26.03
20.05 – 21.05
23.09 – 24.09
07.10  - 08.10
25.11  -  26.11


Terminy egzaminów dostępne są na stronie internetowej PAA:
http://www.paa.gov.pl/strona-109-egzaminy.html

 

Opłaty

Opłatę za szkolenie należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto CLOR:
PEKAO S.A. Warszawa 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098

z podaniem w tytule przelewu nazwiska kursanta i rodzaju uprawnień.

Uzyskanie uprawnień IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-3 3600 zł (zwolnione z VAT)
Aktualizacja uprawnień IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-3 1150 zł + VAT
Uzyskanie uprawnień operatora A-A, S-A, S-Z stacjonarne w CLOR 600 zł (zwolnione z VAT)
Uzyskanie uprawnień operatora A-A, S-A, S-Z wyjazdowe do uzgodnienia
Inne szkolenia specjalistyczne do uzgodnienia

Cena szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne w formie papierowej, a częściowo w elektronicznej, uczestnictwo w wykładach i laboratoriach (przy szkoleniu na uzyskaniu uprawnień IOR) oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem prosimy organizować we własnym zakresie.

 

Informacje organizacyjne

Na pierwsze zajęcia prosimy przybyć z dowodem opłaty za kurs na godz. 8.30 do sali 108 (I piętro) w siedzibie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, Warszawa. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do, najpóźniej, 15.30. Dokładny harmonogram zostanie Państwu wręczony w dniu rozpoczęcia szkolenia. Program szkolenia jest zgodny z zakresem ujętym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1513, Zał. nr 4).

 

Zapisy


Zgłoszenia przyjmujemy do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia należy przesłać do CLOR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty:

Przypominamy również, iż osoba starająca się o uzyskanie uprawnień powinna posiadać odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej, Dz. U. z 2016, poz. 1513, Zał. nr 2).

 

Podstawy prawne

Ustawa Prawo Atomowe, Dz.U. 2019 poz. 1792, art. 7:

3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

4.Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych pracujących w systemie zdjęciowym oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu urządzeń rentgenowskich przeznaczonych do kontroli osób, przesyłek i bagażu.

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust.3 lub 5, nadaje się osobie, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) zdała, nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień, egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12;
4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12.

7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust.6 pkt 3, zwalnia się osoby, które:
1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust.1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

7a. Szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12, może rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4. Osoba ta przedstawia to orzeczenie kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

7b. Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie niezwłocznie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, dokument potwierdzający jego odbycie.

7c. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zdaje egzamin, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7–po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia.

7d. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień, dopuszcza tę osobę do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, po stwierdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 7. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nią wniosku. Odmowa dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7h. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio

7i. Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:
1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30pytań i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;
2) części ustnej, która obejmuje 5 pytań

7k.Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i7e stosuje się odpowiednio

Nadanie uprawnień

8. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat.

16. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, cofa te uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa wart.63 ust.1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie.

8. Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona:
1) po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa wart. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia;
2) odpowiednio na rachunek właściwego organu, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu.

9. W przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu w wyznaczonym terminie, wniesioną opłatę, o której mowa w ust. 7, zalicza się na poczet egzaminu w kolejnym wyznaczonym terminie.

10. Opłatę, o której mowa w ust. 7, zwraca się w przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, o których mowa wart. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu w wyznaczonym terminie, na złożony do organu właściwego do nadania uprawnień w terminie 30 dni od dnia egzaminu wniosek o zwrot opłaty. Opłatę zwraca się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

DO POBRANIA

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa


Bip

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2020
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl