Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

AB450Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych (PDIiŚ) działająca w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AB 450, której zakresem objęte są (zakres na stronie PCA):

 
        • Pomiar stężenia radonu w wodzie
        • Pomiar stężenia radonu w powietrzu

 

POMIARY STĘŻENIA RADONU RN-222 W WODZIE

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych prowadzi badania stężenia radonu Rn-222 w próbkach ciekłych metodą spektrometrii promieniowania alfa. Metoda pomiarowa została opracowana na podstawie norm ISO 13164-1:2013, ISO 13164-3:2013.

Do przeprowadzenia pomiaru i wyznaczenia stężenia radonu w próbce wody używany jest zestaw AquaKIT (produkcji Genitron GmbH) w połączeniu z komorą jonizacyjną AlphaGUARD PQ2000 PRO. Oznaczenie stężenia radonu w próbce wody oparte jest na wskazaniach komory jonizacyjnej, która w czasie procesu pomiarowego rejestruje radon odgazowany z próbki.

Zakres pomiarowy stężeń obejmuje wartości od 10 Bq/l do 4 kBq/l.

 

Badanymi obiektami są próbki wody przeznaczone do spożycia przez ludzi, pochodzące z różnych źródeł: studnie głębinowe, ujęcia wody pitnej, sieć wodociągowa, źródła wody mineralnej, jak również woda umieszczona w butelkach lub pojemnikach przeznaczonych do sprzedaży.

 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody w zależności od stężenia aktywności radonu w wodzie oraz działania naprawcze zostały określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).Stężenie aktywności radonu (Rn222) w wodzie [Bq/l] Ocena narażenia Postępowanie Badanie
≤ 10 Brak lub znikome System pod kontrolą – nie wymaga podjęcia specjalnych działań. Jeden raz na 10 lat.
10÷100 Niskie Należy przystąpić do wzmożonej kontroli pomiarów. Dalsze działania zależą od wyniku następnego badania. Drugie badanie po 6 miesiącach, jeżeli stężenie radonu nie przekracza 50 Bq/l, badanie z częstotliwością jeden raz na 5 lat. Jeżeli stężenie aktywności badanego parametru mieści się między 50 Bq/l a 100 Bq/l, badanie z częstotliwością raz na 2 lata.
100÷1000 Średnie
 
Należy ocenić, czy obecność substancji promieniotwórczych w wodzie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi wymagające działania oraz – w razie konieczności – podjąć działanie naprawcze służące poprawie jakości wody do poziomu zgodnego z wymogami dotyczącymi ochrony zdrowia ludzi przed promieniowaniem. Drugie badanie po 6 miesiącach, trzecie badanie po upływie 6 miesięcy od poprzedniego badania, jeżeli stężenie radonu we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych nie przekracza 500 Bq/l, wymagane jest badanie z częstotliwością jeden raz w roku. Jeżeli stężenie radonu we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych przekracza 500 Bq/l, wymagane jest badanie z częstotliwością jeden raz w ciągu 6 miesięcy.
 
POMIARY STĘŻENIA RADONU W POWIETRZU

-opis w trakcie przygotowania-

FORMULARZE

 

 

OSOBY DO KONTAKTU:

 
 

 

 

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa


Bip

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2020
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl