Witamy na stronie CLOR

    Nasza działalność jest nastawiona na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo.

    O nas

  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) to instytut badawczy mający swoją siedzibę przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie. CLOR powołano w 1957 r. z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów do zapewnienia ochrony radiologicznej kraju. Działalność Instytutu jest nastawiona przede wszystkim na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo.
  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako jedyny ośrodek w Polsce ma możliwość prowadzenia kompleksowych badań dotyczących ogólnie pojętej ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Posiada unikalne w skali kraju metody oznaczania izotopów promieniotwórczych w środowisku i w organizmie człowieka, uczestniczy w monitoringu radiologicznym kraju, prowadzi prace projektowe i wdrożeniowe prototypów systemu monitoringu w otoczeniu obiektów jądrowych oraz prowadzi badania w zakresie metod oceny narażenia ludności w warunkach uwolnień nagłych (awaryjnych czy też będących skutkami ataków terrorystycznych) i rozciągniętych w czasie uwolnień technologicznych.
  • W CLOR doskonalone są metody pomiarowe w dziedzinie dozymetrii promieniowania jonizującego, radiochemiczne metody analityczne, czy metody oceny narażenia populacji w warunkach normalnych i awaryjnych. Wykonywane są badania promieniotwórczości naturalnej w próbkach surowców i materiałów budowlanych oraz pomiar stężenia radonu w powietrzu. Większość wykorzystywanych metod uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Zaplecze ekspertów CLOR prowadzi badania oraz wykonuje oceny i ekspertyzy dla wiodących jednostek w Polsce i na świecie zajmujących się ochroną radiologiczną. CLOR współpracuje m.in. z Państwową Agencją Atomistyki (PAA) w ramach Umowy Ramowej podpisanej z Prezesem PAA, konstytuującej CLOR jako specjalistyczne zaplecze merytoryczne PAA oraz istotne ogniwo krajowego systemu bezpieczeństwa radiacyjnego. Z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej CLOR współpracuje mi.in. w ramach ćwiczeń interkalibracyjnych, natomiast z Komisją Helsińską w związku z pracami związanymi z monitoringiem substancji promieniotwórczych i badaniem skażeń w Morzu Bałtyckim. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej stanowi także istotne zaplecze naukowo-badawcze dla programu uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce. Poza szeroką działalnością oraz doradztwem eksperckim Instytut prowadzi efektywne działania popularyzacyjne i szkoleniowe.